Disclaimer

DISCLAIMER OOGHULP BV – WWW.OOGHULP.NL

VOORWAARDEN

In dit document bepalen wij onder welke (gebruikers)voorwaarden u gebruik kunt maken van onze website(s), app en platform.

EIGENDOM

Onze website: www.oooghulp.nl, en haar sub-domeinen, ons platform en onze app zijn eigendom van Ooghulp BV (Ooghulp), gevestigd aan de Afroditekade 107, 1076 DP Amsterdam.

HANDELSNAAM

Ooghulp BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 87541823.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website(s), app en platform, informatie, voorwaarden, communicatie, nieuwsbrief en onze andere publicaties, documenten, digitaal en op papier en alle delen daarvan, met uitzondering van bepaalde externe links van derden, zijn de exclusieve eigendom van Ooghulp. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande onze website(s), onze app en ons platform liggen bij Ooghulp BV.

COPYRIGHTS

Aangezien alle auteursrechten op de website(s), app en het platform bij Ooghulp BV berusten, is het niet toegestaan ​​de website(s), app, uitingen, nieuwsbrieven, documenten, digitaal en op papier, of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ooghulp BV. Dit betekent ook dat het verspreiden, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, vervangen of enige andere vorm van gebruik van teksten en/of informatie op onze website(s), app of platform in strijd is met (onze) intellectuele eigendomsrechten. Door computer gegenereerde afbeeldingen, “walk-throughs” en “render”-beelden als gebruikt op website(s), app en platform “artist-impressions”. Ooghulp BV behoudt zich voorts het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen van haar website(s), app en platform te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Onze website(s), app en platform zijn met zorg gemaakt en de verstrekte informatie is verzameld met redelijke inspanningen voor nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud, maar ze kunnen mogelijk onbedoelde onnauwkeurigheden of fouten bevatten, zoals programmeer- of typefouten. Voor voorwaarden, prijzen of kosten als op onze website(s), app en platform of app of in communicatie als nieuwsbrieven en dergelijke, streven wij ernaar de werkelijkheid en bedoelde informatie zo goed en nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Ooghulp BV geeft geen enkele verklaring of garantie of waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot haar website(s), app en platform en/of de informatie, diensten, prijzen, aanbiedingen en/of gerelateerde afbeeldingen op haar website(s), app en platform voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Ooghulp BV, noch haar partners, directeuren, dienstverleners en werknemers zijn aansprakelijk voor verlies of schade, oorzaken van actie (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), fouten, letsel, hetzij direct, indirect, gevolgschade, of incidenteel, geleden of opgelopen door een persoon/personen of als gevolg van enig gebruik en, of onvermogen om onze website(s), app en platform (de) informatie te gebruiken, actie ondernomen of onthouden via deze of enig verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit , of in verband met het gebruik van haar website(s), app of platform en ook omdat Ooghulp BV niet kan garanderen dat haar website(s), app en/of platform en dus haar diensten continu en foutloos kunnen worden aangeboden.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Ooghulp BV behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder aansprakelijkheid jegens de client of jegens derden het aanbod en de voorwaarden van haar dienstverlening te wijzigen en diensten uit haar assortiment te halen. Ooghulp BV kan op haar website(s), app en platform af en toe speciale aanbiedingen of voorwaarden doen die betrekking hebben op haar dienstverlening.

Ooghulp BV behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen inzicht voorwaarden te wijzigen, beperken of te beëindigen. Ooghulp behoudt zich het recht (maar is niet verplicht) voor om de dienstverlening aan bepaalde klanten, aan derden of aan bepaalde landen of (in) regionale jurisdicties te allen tijde zonder opgave van redenen te beperken of geheel te beëindigen.

LINKS DERDEN

Via onze website(s), app of platform kunt u zo mogelijk doorlinken naar andere websites die niet onder enige controle van Ooghulp BV staan. Links die leiden naar derden-websites buiten ons domein(en) zijn informatief en zijn geen eigendom van Ooghulp BV. Ooghulp BV heeft geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Als deze links worden geactiveerd, verlaat u onze website en/of app. Ooghulp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen van (een van) deze links (derden) houdt niet (noodzakelijkerwijs) een aanbeveling in of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

BESCHIKBAARHEID

Ooghulp BV spant zich in om haar site(s), app en platform werkend te houden, maar Ooghulp BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het tijdelijk of langdurig niet beschikbaar zijn van de website(s), app en/of het platform vanwege technische problemen.

Amsterdam, Mei 2023