Privacybeleid

PRIVACY POLICY OOGHULP BV – WWW.OOGHULP.NL

UW PRIVACY

Ooghulp BV, een zorginstelling, geeft om en respecteert uw privacy als klant en/of als relatie van ons bedrijf en als bezoeker van onze website(s), app of platform en begrijpt het belang van vertrouwelijkheid van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken en wat onze rechten en uw plichten zijn.

De website(s), app en platform behoren toe aan Ooghulp BV (Ooghulp), Afroditekade 107,
1076 DP Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 87541823, die uw gegevens verwerkt.

 

DOEL PRIVACY POLICY

Het doel van deze privacy policy is om adequate en consistente waarborgen te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in de met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement inzake bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018.

Daarnaast gelden er (aanvullende en specifieke) privacyregels vanuit de medische wetgeving zoals onder meer opgenomen in de wetgeving als in de WGBO, WKKGZ, WABPVZ, WCREVG en daarmee samenhangende besluiten. De inhoud van deze wetgeving is onderdeel van ons privacy-beleid. Voor details rondom de aldaar verwoorde bepalingen verwijzen wij naar die wetgeving(en).

Aldus treft u hierbij uitgebreide informatie aan over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website(s), app of platform deze verklaring aandachtig hebben gelezen en volledig akkoord gaan met de inhoud. Iemand die het niet eens is met dit beleid, of het niet begrijpt, moet afzien van het gebruik van onze diensten.

 

VERWERKEN GEGEVENS

We bieden hoogwaardige medische diensten op het gebied van zorg voor het oog die, via onze site, app of platform, of indien nodig, persoonlijk, de tijd om tot een medische oplossing voor een niet-acuut oogprobleem te komen, verkleind. Hierbij maken wij gebruik van een elektronisch medisch uitwisselingssysteem waar alleen wettelijk bepaalde medische partijen toegang hebben.

 

ONTVANGST ALGEMENE EN MEDISCHE GEGEVENS

We ontvangen uw persoonlijke gegevens met het doel van gegevensverzameling zoals hieronder vermeld, zoals verzoeken van u om informatie te vragen en om de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen, door gebruik van onze website(s), app of platform, en door het verstrekken van medische gegevens zodat wij zorg kunnen verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, opgegeven bij registratie op onze site of in de app en bij het bevestigen van onze dienstverlening. Uw toestemming is vrijwillig, maar als u geen toestemming geeft, is het onmogelijk om u te registreren om onze diensten te verlenen. Als u ons niet de gevraagde gegevens verstrekt, is het mogelijk dat we een door u verlangde dienst moeten annuleren. Als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

 

ONTVANGST MEDISCHE GEGEVENS VAN DERDEN

Voorts ontvangen wij met uw toestemming (mogelijk) gegevens van uw huisarts, uw specialist, audicien, geregistreerde geneeskundigen, gediplomeerde beroepsbeoefenaars, en/of soortgelijke deskundigen en/of soortgelijke adviseurs, van zorgverzekeraars en eventueel van verzekeraars of soortgelijke derden. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van openbare derden en/of bronnen.

 

DOELEINDEN VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken (alleen) de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zoals uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, financiële gegevens, sociale- en cookie-ID, contactgeschiedenis, IP-adres en surfgedrag, voor een activiteiten-scala en uw medische persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen, zijnde:

  • Uw gegevens die nodig zijn voor alle communicatie met u in welke vorm dan ook.
  • Uw gegevens voor het gebruik van onze website(s), app en platform, en uw account bij ons.
  • Uw gegevens voor medische analyses en (al onze) medische dienstverlening voor/aan u.
  • Uw gegevens om overheidsinstanties te verzekeren dat we de wetgeving naleven.
  • Uw gegevens voor onze administraties onderzoek, klantenservice en klachten.

 

COMMUNICATIE GEGEVENS

Dit omvat alle communicatie die u naar ons verzendt via inlog/gebruik van ons platform, e-mail, berichten op sociale media, contactformulieren van de website(s) of andere communicatie die u ons stuurt. We verwerken dit voor analyses, matching, communicatie, voor het bijhouden van juiste gegevens, hetgeen geldt als wettelijke grond voor de verwerking van uw gegevens.

 

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE(S), APP EN PLATFORM

Dit omvat alle gegevens hoe u onze diensten, website(s), app of platform gebruikt. We verwerken deze om onze website(s) en app te laten werken, ervoor te zorgen dat inhoud aan u wordt geleverd, om veiligheid van de website(s), app en platform te waarborgen, back-ups van website(s)/app en/of databases te onderhouden en publicatie en beheer van mogelijk te maken, hetgeen onze wettelijke gronden zijn voor verwerking van uw gegevens.

Bij bezoek aan onze site(s), app of platform slaat de server een logbestand op met daarin de naam van het bestand, uw IP-adres, datum en tijd van aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider en documenteert de aanvraag. We behouden ons het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren als er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik. Opslag vindt plaats in beveiligde hostingfaciliteiten. De wettelijke basis hiervoor is de overeenkomst met u.

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Om onze diensten te kunnen verlenen verzamelen wij tevens bijzondere gegevens over u, zoals uw BSN-nummer en medische gegevens en medicatietoezicht om uw (oog)gezondheidstoestand te kunnen analyseren, hiervoor (digitale) rapportages te kunnen maken, diagnose te stellen, behandelplannen op te stellen, etc. Wij verwerken al deze gegevens om een ​​digitaal contract met u aan te gaan en uit te voeren, hetgeen onze wettelijke grond voor verwerking is.

 

 

SOCIAL MEDIA, NIEUWSBRIEVEN EN REFERENTIES

Wij gebruiken, op dit moment, geen social media en verzenden geen nieuwsbrieven.

Wij gebruiken YouTube en bieden informatie via dat kanaal.


HOE GEBRUIKEN WIJ GEGEVENS

Wij vragen u om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We gebruiken die informatie om onze website(s) en app te bedienen en te onderhouden, uw bestellingen te verwerken, communicatie te verzenden, te reageren op vragen en zorgen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of een redelijk verenigbaar doel indien nodig

 

DELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Deze partijen zijn verwerkers van uw persoonsgegevens en wij hebben hen opgedragen zich aan de privacywetgeving te houden. Derden die voor ons als verwerker optreden of zullen optreden, hebben een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms moeten wij gegevens delen met partijen die IT-diensten en systeembeheerdiensten leveren dan wel met adviseurs, advocaten, accountants en verzekeraars. Deze partijen verwerken geen gegevens en staan onder strikte geheimhouding. Wij kunnen, na uw toestemming gegevens aan derden verstrekken als dit noodzakelijk of verplicht is ter bescherming van belangen.

 

DELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS

Uw medische gegevens worden niet gedeeld met een van de genoemde derden. Medische gegevens worden volgens de medische wet alleen gedeeld met medische instellingen, organisaties en behandelaars die direct bij uw behandeling betrokken zijn of voor zover dat nodig is om goede zorg te verlenen. Dit voornamelijk via ons platform, aangezien het uw medische informatie elektronisch en digitaal uitwisselt met geautoriseerde partijen.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Wij hanteren bewaartermijnen, afhankelijk van het doel en de categorie gegevens, tenzij wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren op grond van een medische of wettelijke verplichting, totdat de wettelijke verjaringstermijn daarvoor is verstreken.

De gegevens die in uw account zijn opgeslagen, worden door ons in principe bewaard zolang uw account actief is. Als u de account 24 maanden niet heeft gebruikt, vragen we u of u de account wilt behouden. Ook indien u dit zelf aangeeft dan verwijderen we uw account, behalve voor gegevens die we volgens een wettelijke bewaartermijn langer moeten bewaren.

Uw mails met vragen en eveneens niet-medische inhoud worden gedurende 24 maanden bewaard. Indien u daarna geen gebruik maakt van onze diensten, zullen wij deze gegevens vernietigen. Hetzelfde geldt voor andere communicatie. Dit uiteraard met uitzondering van dossiers met medische gegevens.

 

 

BEWAARTERMIJN MEDISCHE GEGEVENS

Voor medisch persoonsgegevens hanteren wij wettelijke en statutaire bewaartermijnen, wat inhoudt dat medische persoonsgegevens 20 jaar of soms langer moeten worden bewaard vanaf de dag van de laatste wijziging in uw dossier of zoveel korter als om vernietiging van bestanden wordt verzocht). Verder worden alle overige wettelijke medische bewaartermijnen gerespecteerd.

 

BEWAARTERMIJN MEDISCHE LOGGEGEVENS

Wij kwalificeren vanwege wetten als onder meer WGBO, WKKGZ en WTZA, als zorginstelling. Dientengevolge worden de loggegevens van elk medisch dossier minimaal 5 jaar bewaard vanaf de datum van schrijven van de logregel. Uitzonderingen zullen zijn gebaseerd op deze wetten.


GEBIED GEBRUIK GEGEVENS

Alle informatie die wij aangaande verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland.

 

HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, tegen ongevallen, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking. Een firewall en encryptie-maatregelen voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens.

 

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Ook wordt bijgehouden wie toegang heeft gehad tot de gebruikersgegevens. Alleen artsen en zeer beperkt aantal medewerkers hebben toegang tot klantgegevens op basis van hun functieprofiel. Deze medewerkers worden vooraf geïnstrueerd hoe om te gaan met hun geheimhoudingsplicht.

Ook alle andere partijen waarmee wij werken zorgen voor beveiliging van uw persoonsgegevens. De veiligheid van informatieoverdracht via internet of mobiele communicatie kan echter niet worden gegarandeerd; deze communicatie aan ons is op eigen risico. Als persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd zullen we klanten onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

EVENTUELE DATALEKKEN

Van tijd tot tijd voeren wij controles uit om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven garanderen. Problemen die hieruit voortkomen worden direct opgelost. Mocht een data-lek leiden tot verlies of onrechtmatig gebruik van data, dan gebruiken wij, in overeenstemming met de AVG, onze procedures, om het lek te beheersen, en tijdig te rapporteren aan de autoriteiten en aan u.

 

KWALITEIT GEGEVENSBESCHERMING

Ons elektronische uitwisselingssysteem is gebaseerd op de veiligheids- en zorgvuldigheidseisen van NEN-7510, als ook op overeenkomsten met andere zorgaanbieders.  We maken derhalve gebruik van veilige verbindingen die voldoen aan NEN-7512 en wij dragen er zorg voor dat de logging van cliënten voldoet aan NEN-7513 en streven naar spoedige certificeringen. 

 

WAT ZIJN UW RECHTEN

De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over, naast toegang tot uw gegevens, zoals in artikel 7, artikelen 15 t/m 20 en artikel 77 AVG, waarover wij u hieronder informeren.

 

Het recht op Rectificatie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail, via onze website(s) of app. U kunt wijzigingen in uw gegevens aanvragen. Voor personen jonger dan 16 jaar moeten verzoeken worden ingediend door ouder of wettelijke voogd. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

 

Het recht op het Inzien van uw om uw medisch dossier bij ons

U heeft het recht om de inhoud van uw medisch dossier bij ons op te vragen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen per e-mail, onze website(s) of app. U kunt de inhoud hiervan opvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 maanden, op uw verzoek reageren.


Het recht van Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, ook als dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, voor communicatie, chats, nieuwsbrieven en soortgelijke zaken, via ons of via onze website(s) of app. De afmeldmogelijkheid is ook opgenomen in de e-mails. U kunt zich niet afmelden voor onze noodzakelijke serviceberichten. Bij bezwaar kunt u ons mailen.

 

Het recht op Verwijdering (vergetelheid)

Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens of uw account verwijderen, kunt u dit aanvragen door ons een e-mail te sturen. Het is mogelijk dat na het verwijderingsverzoek sommige persoonsgegevens worden bewaard, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de verwerking van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke bewaarplicht is. Dit met uitzondering voor medische gegevens of doeleinden.

 

Het recht op Beperking van de verwerking

Indien u gegronde redenen heeft om een ​​beperking van verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, dan kunt u dit aanvragen door ons te mailen.

 

Het recht op Overdraagbaarheid van gegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde processen, heeft u het recht om te verzoeken dat de relevante persoonsgegevens die u heeft verstrekt op een gestructureerde, gangbare en machinale wijze worden verkregen en in leesbare vorm. U kunt deze aanvragen door ons een e-mail te sturen.

 

Het recht om Toestemming in te trekken

Wanneer verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt ons uiteraard mailen.

 

Het recht om te Klagen

Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door ons, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, indien u een consument bent, de ODR-website. In overeenstemming met de privacywet verbinden we ons ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van persoonlijke informatie op te lossen. U kunt ons mailen.

 

BEPERKINGEN VAN RECHTEN

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens, maar behouden we ons het recht voor op verdere verwerking als we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de /onze verwerking dient om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen en alle rechten zijn beperkt door medische wetten.

 

COOKIES
De Telecommunicatiewet regelt het plaatsten van cookies. De AVG beheert de tracking-cookies.
Per het moment van de update van deze verklaring, plaatsten wij alleen tracking-cookies aangaande YouTube op onze website(s). Wanneer wij verder cookies plaatsen dan zal de consent dat aangeven en passen wij onze cookie-verklaring aan.

 

GEGEVENSBESCHERMING

Ooghulp heeft, voor nu, een “informele functionaris” aangesteld, zijnde de heer E.O. Paling daar Ooghulp niet op grote schaal naar de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Een formele onafhankelijke FG wordt evenwel, desondanks, op korte termijn door Ooghulp aangesteld.

De heer Paling is bereikbaar via avg@ooghulp.nl voor al uw vragen over gegevensbescherming. Meent u dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de privacywet, neem dan contact met hem op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend.

 

BIJWERKEN GEGEVENS

Wij adviseren u hierbij aan om uw persoonlijke gegevens bij ons up-to-date te houden. Als u verhuist of als er een relevante wijziging is in uw gegevens, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden kunnen ordenen om u optimaal te kunnen bereiken en u weer van dienst te kunnen zijn. Mocht u uw gegevens willen annuleren, handel dan zo snel mogelijk.

 

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

We behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen wanneer dat nodig is dan wel  bij uitbreiding van activiteiten. Wijzigingen worden via de website(s) bekend gemaakt. Voortgezet gebruik van een van onze media nadat u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, impliceert aanvaarding van het herziene privacy-beleid. We raden u aan om regelmatig ons (bijgewerkte) privacy-beleid door te nemen.

 

 

CONTACT
Naam              : Ooghulp BV (Ooghulp).
Adres              : Afroditekade 107, 1076 DP Amsterdam, Nederland.

Telefoon          : 020-2255444.
Website           : www.ooghulp.nl.
E-mails            : info@ooghulp.nl.

TEN SLOTTE

Deze privacyverklaring voldoet volgens ons aan de wetgeving en is duidelijk en goed leesbaar. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op per brief, e-mail of telefoon.

 

Amsterdam, Mei 2023